16. maja, 2022 v Listina Sveta Evrope

Predstavitev listine

Zakaj listina Sveta Evrope  o regionalnih  ali manjšinskih jezikih

UVOD  – SVET EVROPE

 Evropska listina za regionalne ali manjšinske jezike (tekst-1) je evropska konvencija za zaščito in promocijo jezikov, ki jih uporabljajo pripadniki tradicionalnih manjšin. Veljati je začela leta 1998 in skupaj z Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin potrjuje zavezanost Sveta Evrope zaščiti narodnih manjšin.

Manjšinski jezik preživi le, če se uporablja povsod in ne samo doma. Iz tega razloga Listina obvezuje svoje države pogodbenice, da dejavno spodbujajo uporabo teh jezikov na dobesedno vseh področjih javnega življenja: v šolah, sodiščih, upravi, medijih, kulturi, v gospodarskem in družbenem življenju ter v čezmejnem življenju. sodelovanje. Svet Evrope spremlja, ali se Listina uporablja v praksi.

SLOVENIJA  je  Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih podpisala 3. julija 1997, ratificirala pa 4.oktobra 2000. Za Slovenijo je začela veljati 1. januarja 200. Ob deponiranju listine o ratifikaciji je Slovenija izjavila, da sta regionalna ali manjšinska jezika v Sloveniji madžarski  in italijanski jezik. Izjavila je tudi, da bo v skladu s 5. odstavkom 7. člena  listine smiselno uporabljala določbe prvega do četrtega odstavka  7. člena tudi za romski jezik.

Za razumevanje celotne listine je bistven 1. člen (opredelitev izrazov)

V tej listini

  1. Izraz »regionalni ali manjšinski » jeziki pomeni jezike:
  • Ki jih tradicionalno uporabljajo na določenem ozemlju države državljani te države, ki sestavljajo skupino, številčno manjšo od preostalega prebivalstva te države
  • Ki se razlikuje od uradnega jezika ali uradnih jezikov te države

Pri tem pa  izraz ne vključuje niti narečij uradnega jezika ali uradnih jezikov države niti jezikov migrantov;

  1. Izraz »ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali manjšinski jezik« pomeni zemljepisno območje, na katerem se v omenjenem jeziku izraža določena število ljudi, kar upravičuje sprejem različnih varstvenih in spodbujevalnih ukrepov, ki jih predvideva ta listina

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3